Asistență socială

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA

SUPLIMENTULUI PENTRU AL DOILEA COPIL

OUG NR.111/2010

 

 

 1. CERERE TIP
 2. ACTE  DE  IDENTITATE A  PARINTILOR  (xerox)
 3. CERTIFICATELE  DE  NASTERE  A  COPIILOR  (xerox)
 4. LIVRETUL DE FAMILIE (xerox – toate paginile scrise
 5. DECIZIA de admitere pentru acordarea drepturilor prevazute de O.U.G nr. 111/2010 reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului.
 6. DOSAR PLIC
 7.  EXTRAS DE CONT pe numele solicitantului in ORIGINAL cu stampila bancii ( pentru cei care solicita virarea banilor in cont)               

( ALPHA BANK; ATE BANK; BANCPOST; BANCA COMERCIALA ROMANA; BANCA TRANSILVANIA; RAIFFEISEN BANK; BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE; C.E.C BANK; BANCA CARPATICA; MILLENNIUM BANK; PIRAEUS BANK; PROCREDIT BANK; ROMANIAN INTERNATIONAL; UNICREDIT TIRIAC; VOLSBANK; M.K.B ROMEXTERRA; INTENSA SANPAOLO)

 

NOTA:  Pentru toate actele de identitate, certificate de nastere, livret de familie se vor prezentata Obilgatoriu si actele ORIGINALE pentru conformitate cu originalul de catre primarie.

FORMULARE

Cerere - pentru indemnizație creștere copil

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIE - referitoare la dovada  stagiului de cotizare

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA

INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI  0-2 ANI

OUG NR.111/2010

 

 1. CERERE TIP
 2. ACTE  DE  IDENTITATE A  PARINTILOR  (xerox)
 3. CERTIFICATELE  DE  NASTERE  A  COPIILOR  (xerox)
 4. LIVRETUL DE FAMILIE (xerox – toate paginile scrise)
 5.  ADEVERINŢE   ANGAJATOR  

         - Adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca solicitantul a lucrat 12 luni successive in ultimele 24 luni, anterior datei nasterii copilului.

            - Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior nasterii copilului /Dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere  eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente/din activitati agricole sau in alte situatii conf. Hotararii nr.52/2011 art. 6 alin 5 si alin 6.

            - Copie certificat unic de inregistrare ( CUI ), adeverinta de la Casa de Sanatate Publica daca au beneficiat sau nu de indemnizatie de maternitate ( concediul medical ).

 1. CERERE ADRESATA ANGAJATORULUI, de intrare in concediul de creştere a copilului (copie, semnata, aprobata, nr.inregistrare/data)
 1. DECIZIA angajatorului prin care se suspenda contractul de munca pe, perioada concediului pentru cresterea copilului (ORIGINAL)
 2. Orice alte documente care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate (in cazul in care exista mai multe contracte individuale de munca in ultimele 24 luni se vor anexa deciziile de desfacere)
 1. DOSAR PLIC
 1.  EXTRAS DE CONT pe numele solicitantului in ORIGINAL cu stampila bancii ( pentru cei care solicita virarea banilor in cont)               

 

( ALPHA BANK; ATE BANK; BANCPOST; BANCA COMERCIALA ROMANA; BANCA TRANSILVANIA; RAIFFEISEN BANK; BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE; C.E.C BANK; BANCA CARPATICA; MILLENNIUM BANK; PIRAEUS BANK; PROCREDIT BANK; ROMANIAN INTERNATIONAL; UNICREDIT TIRIAC; VOLSBANK; M.K.B ROMEXTERRA; INTENSA SANPAOLO)

 

NOTA:  Pentru toate actele de identitate, certificate de nastere, livret de familie se vor prezentata Obilgatoriu si actele ORIGINALE pentru conformitate cu originalul de catre primarie.

FORMULARE

Cerere - pentru indemnizație creștere copil

Adeverință

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIA mamei ca nu este indreptatita la maternitate

DECLARAȚIA solicitantului că nu realizează venituri

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

 

1. cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți!

2. copie livret familie actualizat;

3. copie certificat de naștere al copilului;

4. copie cărți de identitate ale părinților;

5. declarație tip, dacă părinții nu sunt căsătoriți;

6. extras de cont bancar, original, semnat de bancă  - pe numele titularului de cerere – este opţional și se acceptă doar de la băncile afișate;

7. dosar plic.

 

În vederea soluționării cererilor cu privire la acordarea ALOCAȚIILOR DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUȚI ÎN STATELE MEMBRE UE.

 1. Anexa completată cu datele privind activitatea profesională a părinților în țară și în străinătate și data revenirii în țară în cazul în care familia s-a mutat definitiv înapoi în România.
 2. Acte de rezidență din străinătate și actele ce conțin numărul de identificare din statul străin în copie și original pentru părinți și copii / declarație notarială pentru fiecare părinte pentru cazul în care ambii sau unul dintre ei nu a locuit cu forme legale în străinătate și nu deține astfel de acte de rezidență.
 3. Pentru cazul în care familia a revenit în România și niciunul dintre părinți nu mai desfășoară activității profesionale în străinătate – declarație notarială a ambilor părinți cu precizarea datei întoarcerii definitive în România a familiei, precum și data încetării activităților profesionale a ambilor părinți în străinătate.
 4. Pentru cazul în care unul dintre părinți sau ambii părinți desfășoară activități profesionale în România – contractele de muncă sau adeverințe de la angajator cu precizarea datei angajării pentru fiecare dintre părinți ( în cazul succesiunii de contracte de muncă se vor atașa toate contractele / adeverințele doveditoare din perioada corespunzătoare dreptului la alocația de stat pentru copii ).
 5. Pentru cazul în care ambii părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE sau cazul în care unul dintre părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE și celălalt părinte nu desfășoară activități profesionale nici în țară și nici în străinătate – documentul care atestă respingerea dreptului la alocația de stat pentru copil în statul străin și motivul respingerii ( potrivit articolului 11 din Regulamentul CE nr. 883/2001 regula de bază este că dreptul la prestații familiale se acordă în statul în care părinții desfășoară activități profesionale, ori se beneficiază de prestații de șomaj sau pensii – de aceea părinții ar trebui să solicite alocațiile din acest stat în primul rând și să se adreseze statului român în cazul respingerii dreptului lor în străinătate ).

Obs.: în cazul în care nu se atașează acest document se va aștepta răspunsul statului străin la formularul european E411 și dreptul va fi respins pentru cazul în care din formular va rezulta că familia are dreptul la prestații în străinătate dar nu a depus o cerere în vederea obținerii acestei prestații. În urma respingerii în statul străin, titularul cererii se poate adresa din nou statului român.

 1. Pentru cazul în care familia a beneficiat de prestații asimilate alocației de stat pentru copii în străinătate, însă plățile au fost sistate întrucât dreptul la prestații a încetat – documentul care atestă încetarea dreptului la astfel de prestații familiale cu data sistării plăților menționată.

Pentru copiii de vârstă școlară, se atașează și adeverință școlară, ori dacă aceștia nu frecventează nici o formă de învățământ organizată conform legii în România, se completează și o declarație (tip) în acest sens.

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap și orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de alocație de stat, vă rugăm să prezentați la ghișeu și ORIGINALELE acestora!

FORMULARE

Cerere TIP - solicitare alocație de stat pentru copii

Declaratia celuilalt parinte cu privire la acordarea alocatiei de stat ( părinte necăsătorit)

Declaratie că minorul nu frecventează nici o forma de învatamant

Informaţii privind titularul cererii

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

Anexa nr.4 la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

UNOR DREPTURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

DOCUMENTE NECESARE  ÎN VEDEREA ACORDĂRII  AJUTORULUI  SOCIAL
 

1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copii, aflate în termenul de valabilitate);

4.Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);

5. Certificat de casătorie, hotarâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
6. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii ;
7. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu mentiunea daca repeta anul scolar si daca beneficiaza de bursa sau nu;
8.Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
9.Adeverinţă de la registrul agricol;
10.Adeverinţă de la A.J.O.F.M. Cluj (somaj);

11. Adeverinta de la medicul de familie - pentru fiecare membru din familie ca este apt de munca ( persoane peste 16 ani )
12. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală);
13. Adeverinţă de la Administraţia Financiară Cluj ( persoane peste 16 ani );

14. Acte de proprietate pentru locuinta
15. un dosar plic.

 

ATENŢIE !!!
          Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 2000 m², depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.
          Este obligatoriu din 3 în 3 luni să prezentaţi:

-  adeverinţă de la AJOFM (somaj)  

- adeverinta de la ANAF Cluj (finante)

- adeverinte de la scoala pt copiii scolarizati
          În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap și orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de alocație de stat, vă rugăm să prezentați la ghișeu și ORIGINALELE acestora!

FORMULARE

Anexa 1 - CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

Anexa 2 - CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.